ComAround

Knowledge™

Ett verktyg som möjliggör

ComAround Knowledge™ är ett lättanvänt verktyg för Knowledge Management och self service, specialiserat på att samla, strukturera och dela kunskap genom hela supportflödet. Verktyget är en molntjänst och är KCS Verified v5, integreras med ITSM-verktyg tack vare ComAround Connect för snabbare och effektivare support.

Kunskapsartiklar publiceras snabbt och enkelt

Med överskådliga funktioner och strukturerad artikelmall kan du publicera, redigera och importera artiklar snabbt och enkelt.

Automatisk översättning

Kunskapsartiklarna översätts automatiskt till valfritt språk med ett enkelt klick. Du kan också lägga in egna översättningar med specifika lösningar.

Bibliotek med 1000-tals kunskapsartiklar

Kunskapsartiklar finns för de vanligaste kontorsprogrammen, exempelvis Windows, Outlook, Office, Apple och Adobe.

Se alla versioner och språk

Videoinspelning

Du kan skapa och lägga till en video i kunskapsartikeln genom att spela in skärmen där du visar varje steg i lösningen. Du kan också samtidigt spela in dig själv, vilket gör videon mer personlig och lättare att förstå.

Snabba svar utan krångel

Information blir kunskap i samma stund som det används. Med smart sökfunktion och dynamiska listor är det enkelt att hitta rätt kunskapsartikel för delning eller self service.

Anpassningsbart utseende

ComArounds Knowledge’s utseende kan anpassas för att matcha företagets profil och behov på bara några minuter.

Säkrad kvalitet i kunskapsdatabasen

Via kommentarer, betyg, sökhistoria med automatiska larm kan bristfälliga eller saknade artiklar upptäckas. Verktyget stödjer ”gamification” för att uppmuntra, motivera och belöna servicedesk att skapa värdefulla, sökbara och aktuella kunskapsartiklar.

Tillgänglig i mobila enheter

Med responsiv design anpassas ComAround Knowledge™ automatiskt för olika skärmstorlekar och är på så sätt lika enkel att använda med en dator, smartphone eller surfplatta.

Rapport & Analys

Omvandla data till affärsinsikter på bara några minuter. Analyserna är interaktiva och dynamiska med översiktstavlor och detaljerade rapporter.

Vill du se och känna på alla smarta funktioner i ComAround Knowledge™?

Få en lyckad övergång till Windows 10 eller Office 365 med ComAround Knowledge™

KCS Verified v5

ComAround Knowledge™ har nått högsta KCS-verifieringen, KCS Verified v5, vilket är ett bevis på att verktyget stödjer alla åtta KCS-principer. Knowledge-Centered Service (KCS) är en metodik som ger en detaljerad beskrivning av hur supportorganisationer bör arbeta med kunskap som utgångspunkt för att förbättra supportleveransen, bli produktivare i supportorganisationen och öka servicenivån till verksamheten.

” It is easy to use for the end user and also for us working in the system. I really like that ComAround has a lot of articles that you can use”.

Eva SkoogIT Technician, GKN Aerospace

“An easy product to use, always focusing on end user experience and the importance of Knowledge. We have used it for all our users to get “zero line support”, reducing the amount of Service Requests and Incidents that never need to be”.

Daniel WågServicedesk Manager, Systembolaget

Vill du läsa fler recensioner?

Integrera era ITSM-verktyg med ComAround Knowledge™

ComAround Knowledge™ integreras med ITSM-verktyg och applikationer för snabbare och effektivare support genom hela supportflödet. Servicedesk kan lösa ärenden utan att behöva byta verktyg. Slutanvändaren kan hitta lösningar i samband med registrering av ärenden. Om ni praktiserar KCS eller planerar att praktisera KCS får ni med integrationen till ComAround Knowledge™ er befintliga ITSM-lösning KCS Verified på bara några dagar. Tack vare ComAround Connect med dess färdiga API:er integreras ITSM-verktyget till alla åtta KCS-principer och arbetsflöden i Solve och Evolve Loop.

 
 

Integrationer finns för de flesta verktyg och applikationer, exempelvis HP, CA, Specops och Appnode tack vare ComAround Connect.

Kontakta oss så berättar vi mer!

30 dagars införande av ComAround Knowledge™

Det går snabbt att komma igång med ComAround Knowledge™. Inom 30 dagar kommer både verktyget och servicedesk vara redo för att sätta kunskapen i centrum genom att samla, strukturera och dela kunskap inom organisationen. Ta del av vår unika kunskap inom Knowledge Management och self service. Ni kommer få praktiskt utbildning på hur ni kan förbereda verktyget innan lansering och hur ni bör arbeta med kunskap framgångsrikt.

För er som praktiserar KCS eller planerar att införa arbetssättet, erbjuder vi ett flertal KCS kurser och certifieringar, samt stöd vid implementering av KCS fullt ut.

Kontakta oss om ni är intresserade av att införa ComAround Knowledge™ för att ta tillvara på all kunskap ni har i er organisation.

FAQ

Vi har redan en knowledge base i vårt ITSM-verktyg, vad tillför ComAround?

ComAround tillför unik kunskap och erfarenhet kring metoder inom Knowledge Management och self service. Verktyget är en molntjänst som sömlöst integreras med befintliga processer och verktyg genom hela supportflödet. I korthet kan man säga att ComAround ökar värdet av redan gjorda investeringar.

Vi har redan en self-service portal i SharePoint, varför ska vi använda ComAround?

ComAround tillför unik kunskap och erfarenhet kring metoder inom Knowledge Management och self service. Verktyget är en molntjänst som effektiviserar hur ni kan dela kunskap till era medarbetare.

ComArounds kunskaper inom KCS i kombination med deras knowledge tool som vi kan koppla ihop med vårt ärendehanteringssystem gjorde att vi valde deras lösning för att dela kunskap, lyfta och effektivisera vårt arbete i service desk och därmed leverera en bättre service till användarna.

Stefan KrantzTeamleader, IT-Operations & Support på Ragn-Sells

Testa ComAround Knowledge™ gratis!

Testa ComAround Knowledge™ kostnadsfritt i 30 dagar. Du kan komma igång direkt och får tillgång till tjänstens alla funktioner, såsom till exempel:

  • möjlighet att anpassa portalen för att matcha företagets profil och behov på bara några minuter
  • tusentals kunskapsartiklar till program som Windows, Outlook, Office, Apple och Adobe
  • automatisk översättning – kunskapsartiklarna översätts automatiskt till valfritt språk med ett enkelt klick
  • integrerat verktyg för videoinspelning direkt i kunskapsartiklarna
  • statistikfunktion och funktion för automatiska alarm

Fyll i formuläret för att testa tjänsten kostnadsfritt. Loginuppgifter skickas direkt till din e-post (endast e-postadresser från företagsdomäner tillåts).

*
*
*
*
Godkänn de allmänna villkoren *

Läs allmänna villkor

Allmänna villkor ComAround Knowledge™ Trial

Senast ändrade 1 feb 2016

1. Allmänt

1.1. Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan den registrerade användaren, i fortsättningen benämnd Kunden och ComAround Scandinavia AB, nedan kallad ComAround, avseende webbaserade gratistjänsten ComAround Knowledge™ Trial som är baserad på ComAround Knowledge™.

1.2. Genom att godkänna dessa Allmänna villkor gällande ComAround Knowledge™ Trial har dessa villkor accepterats i sin helhet.

1.3. Dessa villkor kan när som helst uppdateras av ComAround utan särskilt meddelande.

2. Avtalets omfatting och giltighet

2.1. ComAround upplåter en användarlicens med en icke-exklusiv nyttjanderätt avseende ComAround Knowledge™ Trial till Kunden. Nyttjanderätten innebär enbart rätt att ta del av ComAround Knowledge™ Trial och materialet via de gränssnitt som vid var tid tillhandahålls av ComAround. Kunden får inte framställa beständiga kopior av tjänsten eller det materialet som tillhandahålls genom ComAround Knowledge™ Trial. Alla andra rättigheter avseende ComAround Knowledge™ Trial som inte uttryckligen tillkommer Kunden enligt detta Avtal ska vara ComArounds.

2.2. ComAround Knowledge™ Trial får endast användas av Kunden och får på intet sätt användas som support inom företag, myndigheter eller andra organisationer. Åtkomsten till ComAround Knowledge™ Trial får ej spridas eller läggas ut på internet, intranät eller liknande.

2.3. Dessa allmänna villkor omfattar även de löpande förändringar av ComAround Knowledge™ Trial som kommer Kunden tillhanda under avtalsperioden.

2.4. ComAround äger rätt att när som helst, temporärt eller permanent, förändra eller upphöra med ComAround Knowledge™ Trial eller delar av tjänsten med eller utan meddelande härom till kunden. ComAround kan inte hållas ansvarig mot kunden eller tredje man för någon förändring, tillfälligt uppehåll eller upphörande av ComAround Knowledge™ Trial.
ComAround har rätt att tekniskt begränsa användningen av ComAround Knowledge™ Trial till exempel genom att begränsa antalet samtida användare.

2.5. Kunden kan när som helst avregistra sig. Avregistrering skall göras via post eller e-post.

2.6. ComAround Knowledge™ Trial är öppen dygnet runt förutom planerade driftstopp på grund av till exempel underhåll.

2.7. ComAround har rätt att stänga av kundens konto med omedelbar verkan om Kunden begår väsentligt avtalsbrott.

2.8. Automatisk avregistrering av användarkontot kommer att ske vid fasta tidpunkter, upp till fyra (4) gånger per år. För att få fortsatt tillgång till kontot behöver kunden registrera sig på nytt.

3. Immateriella Rättigheter

3.1. Utöver den nyttjanderätt som upplåts till Kunden enligt punkt 2.1 ovan innebär Avtalet inte att ComAround överlåter eller upplåter några immateriella rättigheter till Kunden.

4. Överlåtelse

4.1. Kunden får inte överlåta sin nyttjanderätt till ComAround Knowledge™ Trial utan skriftligt medgivande från ComAround. Kunden får heller inte överlåta, hyra ut, låna ut eller på annat sätt upplåta eller tillhandahålla hela eller delar av ComAround Knowledge™ Trial.

4.2. ComAround äger rätt att överlåta sina skyldigheter eller rättigheter enligt detta avtal.

5. Ansvarsbegränsning

5.1. ComAround kan inte göras ansvarigt, varken juridiskt eller ekonomiskt för fel eller brist. ComAround ansvarar inte för skador eller förluster, varken direkta eller indirekta, hänförliga till användandet av ComAround Knowledge™ Trial, information som förmedlas i densamma, eller till det förhållandet att programvaran ej kunnat användas.

5.2. ComAround friskriver sig från alla garantier avseende såväl kvalitet, drift och funktionalitet och alla resultat av användningen av ComAround Knowledge™ Trial. ComAround lämnar heller ingen garanti för att ComAround Knowledge™ Trial är felfri eller att fel och brister kommer att åtgärdas.

5.3. ComAround erbjuder ej personlig support. För support gällande ComAround Knowledge™ Trial tillhandahåller ComAround en online-support.

6. Kundens ansvar

6.1. Kunden förbinder sig att förvara och hantera lösenord och där till hörande instruktioner skyddade från obehörig åtkomst och omedelbart meddela ComAround om så inte skett.

6.2. Kunden förbinder sig att inte göra obehörigt intrång i de datorresurser som ComAround använder sig av.

6.3. Kunden ansvarar för allt handlande denne utför via ComAround Knowledge™ Trial. Kunden medger att hålla ComAround och dess dotterbolag, närstående bolag och uppdragstagare skadeslös från varje krav som framställs av tredje man på grund av Kundens användning av ComAround Knowledge™ Trial, Kundens brott mot allmänna villkoren eller Kundens brott mot någon annans rätt.

7. Övrigt

7.1. För ComAround Knowledge™ Trial gäller tillämpliga bestämmelser om sekretess. ComAround hanterar all information om kunder som konfidentiell för att värna om Kundens integritet. ComAround får ej lämna ut kunduppgifter och e-postadresser utan Kundens skriftliga medgivande. Vid ett domstolsföreläggande kan ComAround komma att lämna ut information till berörda myndigheter.

7.2. Svensk lag skall äga tillämpning på detta avtal. Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”Institutet”). Institutets regler för Förenklat skiljeförfarande skall gälla om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut skall tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall skall Institutet också bestämma om skiljenämnden skall bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm och på svenska.

Personlig demo av ComAround Knowledge™

Anmäl dig till en personlig demo för att se hur ComAround Knowledge™ kan förbättra er supportleverans med kunskapen i centrum. Fyll i formuläret, så kommer vi kontakta dig snararast.

*
*
*
Vill du få inbjudningar till seminarier och webinarer och få tips på bra artiklar att läsa?

Fyll i din e-postadress i fältet!

*