Generella villkor ComAround utbildningar

Öppna utbildningar – Avbokning och överlåtelse av kurs:

En kursanmälan är bindande. Kunden kan avboka sin anmälan upp till tjugofem (25) arbetsdagar före kursens startdatum utan avgift.
Vid avbokning mellan tio (10) och tjugofyra (24) arbetsdagar före kursens startdatum debiteras 50 % av kursavgiften.
Vid avbokning mellan en (1) till nio (9) arbetsdagar före kursens startdatum debiteras hela kursavgiften.
Kursdeltagare kan överlåta sin anmälan till en annan deltagare i samma företag om detta sker före kursens startdatum. Om deltagare uteblir vid kurstillfället likställs detta med en avbokning.

Företagsinterna utbildningar – Avbokning och överlåtelse av kurs:

Företagsintern/anpassad utbildning kan kostnadsfritt avbokas senast 20 arbetsdagar innan kursstart, därefter debiteras hela kostnaden.

Oberoende av tidpunkt för avbokning, äger ComAround alltid rätten att debitera för de kostnader som ComAround inte kan undvika trots avbokningen. Detta omfattar, men är ej begränsat till, påbörjat arbete med utveckling/anpassningar, ej avbokningsbara reskostnader, beställt kursmaterial och förtäring.

Kursdeltagare kan överlåta sin anmälan till en annan. Om deltagare uteblir vid kurstillfället likställs detta med en avbokning.

Om ComAround ställer in en kurs eller ändrar dess innehåll:

ComAround förbehåller sig rätten att när som helst ställa in en kurs utan att detta medför någon ytterligare skyldighet gentemot kursdeltagaren. Under sådana omständigheter erbjuder ComAround alternativa datum, full återbetalning eller en kreditnota.