A screen with ComAroundA laptop with ComAroundA tablet with ComAroundA mobile phone with ComAround

ComAround

Knowledge™

Knowledge Management & Self Service Tool

ComAround Knowledge™ är ett lättanvänt verktyg för Knowledge Management och self service, specialiserat på att samla, strukturera och dela kunskap genom hela supportflödet. Verktyget är en molntjänst och är KCS Verified v5, integreras med ITSM-verktyg tack vare ComAround Connect för snabbare och effektivare support.

Kunskapsartiklar publiceras snabbt och enkelt

Med överskådliga funktioner och strukturerad artikelmall kan du publicera, redigera och importera artiklar snabbt och enkelt.

Automatisk översättning

Kunskapsartiklarna översätts automatiskt till valfritt språk med ett enkelt klick. Du kan också lägga in egna översättningar med specifika lösningar.

Bibliotek med 1000-tals kunskapsartiklar

Kunskapsartiklar finns för de vanligaste kontorsprogrammen, exempelvis Windows, Outlook, Office, Apple och Adobe.
Se alla versioner och språk.

Videoinspelning

Du kan skapa och lägga till en video i kunskapsartikeln genom att spela in skärmen där du visar varje steg i lösningen. Du kan också samtidigt spela in dig själv, vilket gör videon mer personlig och lättare att förstå.

Snabba svar utan krångel

Information blir kunskap i samma stund som det används. Med smart sökfunktion och dynamiska listor är det enkelt att hitta rätt kunskapsartikel för delning eller self service.

Anpassningsbart utseende

ComArounds Knowledge’s utseende kan anpassas för att matcha företagets profil och behov på bara några minuter.

Tillgänglig i mobila enheter

Med responsiv design anpassas ComAround Knowledge™ automatiskt för olika skärmstorlekar och är på så sätt lika enkel att använda med en dator, smartphone eller surfplatta.

Säkrad kvalitet i kunskapsdatabasen

Via kommentarer, betyg, sökhistoria med automatiska larm kan bristfälliga eller saknade artiklar upptäckas. Verktyget stödjer ”gamification” för att uppmuntra, motivera och belöna servicedesk att skapa värdefulla, sökbara och aktuella kunskapsartiklar.

Förbättrade nyckeltal hos servicedesk

Servicedeskens nyckeltal förbättras genom snabbare och bättre hjälp till verksamheten. Statistik visar nyckeltal såsom antalet ärenden, lösningsgrad och ROI.

KCS Verified v5

Knowledge Centered Support (KCS) är en metodik som ger en detaljerad beskrivning av hur supportorganisationer bör arbeta med kunskap som utgångspunkt för att förbättra supportleveransen, bli produktivare i supportorganisationen och öka servicenivån till verksamheten. ComAround Knowledge™ har nått högsta KCS-verifieringen, KCS Verified v5, vilket är ett bevis på att verktyget stödjer alla åtta KCS-principer.

KCS Verified v5

Integrera era ITSM-verktyg med ComAround Knowledge™

ComAround Knowledge™ integreras med ITSM-verktyg och applikationer för snabbare och effektivare support genom hela supportflödet. Servicedesk kan lösa ärenden utan att behöva byta verktyg. Slutanvändaren kan hitta lösningar i samband med registrering av ärenden.

 
 

Integrationer finns för de flesta verktyg och applikationer, exempelvis BMC, Salesforce, HP och CA, tack vare ComAround Connect.

Kontakta oss så berättar vi mer!

FAQ

Vi har redan en knowledge base i vårt ITSM-verktyg, vad tillför ComAround?

ComAround tillför unik kunskap och erfarenhet kring metoder inom Knowledge Management och self service. Verktyget är en molntjänst som sömlöst integreras med befintliga processer och verktyg genom hela supportflödet. I korthet kan man säga att ComAround ökar värdet av redan gjorda investeringar.

Vi har redan en self-service portal i SharePoint, varför ska vi använda ComAround?

ComAround tillför unik kunskap och erfarenhet kring metoder inom Knowledge Management och self service. Verktyget är en molntjänst som effektiviserar hur ni kan dela kunskap till era medarbetare.

ComArounds kunskaper inom KCS i kombination med deras knowledge tool som vi kan koppla ihop med vårt ärendehanteringssystem gjorde att vi valde deras lösning för att dela kunskap, lyfta och effektivisera vårt arbete i service desk och därmed leverera en bättre service till användarna.

Testa ComAround Knowledge™ gratis!

Testa ComAround Knowledge™ i 30 dagar genom att fylla i formuläret. Loginuppgifter skickas direkt till din e-post.

*
*
*
*
Godkänn de allmänna villkoren och integritetspolicyn *

Allmänna villkor ComAround Knowledge™ Trial

Senast ändrade 1 feb 2016

1. Allmänt

1.1. Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan den registrerade användaren, i fortsättningen benämnd Kunden och ComAround Scandinavia AB, nedan kallad ComAround, avseende webbaserade gratistjänsten ComAround Knowledge™ Trial som är baserad på ComAround Knowledge™.

1.2. Genom att godkänna dessa Allmänna villkor gällande ComAround Knowledge™ Trial har dessa villkor accepterats i sin helhet.

1.3. Dessa villkor kan när som helst uppdateras av ComAround utan särskilt meddelande.

2. Avtalets omfatting och giltighet

2.1. ComAround upplåter en användarlicens med en icke-exklusiv nyttjanderätt avseende ComAround Knowledge™ Trial till Kunden. Nyttjanderätten innebär enbart rätt att ta del av ComAround Knowledge™ Trial och materialet via de gränssnitt som vid var tid tillhandahålls av ComAround. Kunden får inte framställa beständiga kopior av tjänsten eller det materialet som tillhandahålls genom ComAround Knowledge™ Trial. Alla andra rättigheter avseende ComAround Knowledge™ Trial som inte uttryckligen tillkommer Kunden enligt detta Avtal ska vara ComArounds.

2.2. ComAround Knowledge™ Trial får endast användas av Kunden och får på intet sätt användas som support inom företag, myndigheter eller andra organisationer. Åtkomsten till ComAround Knowledge™ Trial får ej spridas eller läggas ut på internet, intranät eller liknande.

2.3. Dessa allmänna villkor omfattar även de löpande förändringar av ComAround Knowledge™ Trial som kommer Kunden tillhanda under avtalsperioden.

2.4. ComAround äger rätt att när som helst, temporärt eller permanent, förändra eller upphöra med ComAround Knowledge™ Trial eller delar av tjänsten med eller utan meddelande härom till kunden. ComAround kan inte hållas ansvarig mot kunden eller tredje man för någon förändring, tillfälligt uppehåll eller upphörande av ComAround Knowledge™ Trial.
ComAround har rätt att tekniskt begränsa användningen av ComAround Knowledge™ Trial till exempel genom att begränsa antalet samtida användare.

2.5. Kunden kan när som helst avregistra sig. Avregistrering skall göras via post eller e-post.

2.6. ComAround Knowledge™ Trial är öppen dygnet runt förutom planerade driftstopp på grund av till exempel underhåll.

2.7. ComAround har rätt att stänga av kundens konto med omedelbar verkan om Kunden begår väsentligt avtalsbrott.

2.8. Automatisk avregistrering av användarkontot kommer att ske vid fasta tidpunkter, upp till fyra (4) gånger per år. För att få fortsatt tillgång till kontot behöver kunden registrera sig på nytt.

3. Immateriella Rättigheter

3.1. Utöver den nyttjanderätt som upplåts till Kunden enligt punkt 2.1 ovan innebär Avtalet inte att ComAround överlåter eller upplåter några immateriella rättigheter till Kunden.

4. Överlåtelse

4.1. Kunden får inte överlåta sin nyttjanderätt till ComAround Knowledge™ Trial utan skriftligt medgivande från ComAround. Kunden får heller inte överlåta, hyra ut, låna ut eller på annat sätt upplåta eller tillhandahålla hela eller delar av ComAround Knowledge™ Trial.

4.2. ComAround äger rätt att överlåta sina skyldigheter eller rättigheter enligt detta avtal.

5. Ansvarsbegränsning

5.1. ComAround kan inte göras ansvarigt, varken juridiskt eller ekonomiskt för fel eller brist. ComAround ansvarar inte för skador eller förluster, varken direkta eller indirekta, hänförliga till användandet av ComAround Knowledge™ Trial, information som förmedlas i densamma, eller till det förhållandet att programvaran ej kunnat användas.

5.2. ComAround friskriver sig från alla garantier avseende såväl kvalitet, drift och funktionalitet och alla resultat av användningen av ComAround Knowledge™ Trial. ComAround lämnar heller ingen garanti för att ComAround Knowledge™ Trial är felfri eller att fel och brister kommer att åtgärdas.

5.3. ComAround erbjuder ej personlig support. För support gällande ComAround Knowledge™ Trial tillhandahåller ComAround en online-support.

6. Kundens ansvar

6.1. Kunden förbinder sig att förvara och hantera lösenord och där till hörande instruktioner skyddade från obehörig åtkomst och omedelbart meddela ComAround om så inte skett.

6.2. Kunden förbinder sig att inte göra obehörigt intrång i de datorresurser som ComAround använder sig av.

6.3. Kunden ansvarar för allt handlande denne utför via ComAround Knowledge™ Trial. Kunden medger att hålla ComAround och dess dotterbolag, närstående bolag och uppdragstagare skadeslös från varje krav som framställs av tredje man på grund av Kundens användning av ComAround Knowledge™ Trial, Kundens brott mot allmänna villkoren eller Kundens brott mot någon annans rätt.

7. Övrigt

7.1. För ComAround Knowledge™ Trial gäller tillämpliga bestämmelser om sekretess. ComAround hanterar all information om kunder som konfidentiell för att värna om Kundens integritet. ComAround får ej lämna ut kunduppgifter och e-postadresser utan Kundens skriftliga medgivande. Vid ett domstolsföreläggande kan ComAround komma att lämna ut information till berörda myndigheter.

7.2. Svensk lag skall äga tillämpning på detta avtal. Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”Institutet”). Institutets regler för Förenklat skiljeförfarande skall gälla om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut skall tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall skall Institutet också bestämma om skiljenämnden skall bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm och på svenska.

Personlig demo av ComAround Knowledge™

Anmäl dig till en personlig demo för att se hur ComAround Knowledge™ kan förbättra er supportleverans med kunskapen i centrum. Fyll i formuläret, så kommer vi kontakta dig snararast.

*
*
*

Ramavtal för offentlig sektor

ComAround har ramavtal med flera leverantörer för att underlätta upphandling av ComAround Knowledge™ inom offentlig sektor.

Crayon logo

Crayon har sedan starten 2005 levererat programvaror till Sveriges myndigheter, kommuner och landsting. I dag regleras dessa leveranser med ramavtal med Kammarkollegiet (fd Statskontoret och Verva) och SKL Kommentus Inköpscentral.

Kontakta Crayon: 08- 505 307 30, licens@crayon.se, www.crayon.com

CGI logo

CGI har konsekvent arbetat med att underlätta för de offentliga myndigheterna att anskaffa olika IT-lösningar. För detta ändamål har CGI ett antal olika ramavtal med unika offentliga beställare men också ett antal övergripande avtal tecknade med Sveríges Kommuner och landsting, Ekonomistyrningsverket och Kammarkollegiet.

Kontakta CGI: lennart.jonsson@cgi.com, www.cgi.com

Pulsen logo

Pulsen erbjuder snabb och enkel hantering för avrop och avropsförfrågan för samtliga kommuner, Landsting, statliga myndigheter som är anslutna till Kammarkollegiets ramavtal.

Kontakta Pulsen: Anders Heland, Affärsområdechef, 033 – 17 18 57, anders.heland@pulsen.se, www.pulsen.se

Managed Service Provider

ComAround har avtal med flera Managed Service Providers som erbjuder self service med ComAround Knowledge™ till sina kunder.

Fujitsu logo

Fujitsu är en komplett leverantör av produkter, tjänster och lösningar inom IT och kommunikation. www.fujitsu.com

CGI logo

CGI är en ledande global leverantör av tjänster inom IT- och affärsprocesser och Sveriges största inom IT-tjänster. www.cgi.se

Pulsen Skolportal

ComAround Knowledge™ är en del av Pulsen Skolportal som är en lösning för skolor att på ett helt nytt sätt arbeta med digital pedagogik. All kontakt med eleverna, andra lärare och personalen blir med Pulsen Skolportal smidigare och effektivare när allt är samlat på en plats.

Fördelar med Pulsen Skolportal

  • Möjliggör effektivare kommunikation som speglar generationens sätt att kommunicera
  • Skapar nya arbetssätt på ett enkelt sätt
  • Utgör ett stöd för ny pedagogik
  • Stödjer mobilt sätt att arbeta oavsett enhetens OS t.ex. Windows Phone, IOS, Android, etc.
  • Livscykelhantering av lösningen som följer Microsoft Office 365
Skolportalen

“All kontakt med eleverna, andra lärare och personalen har blivit smidigare och framförallt så kan vi jobba mer effektivt när allt vi behöver är samlat på en plats”.

“Vår skolportal erbjuder helt nya sätt för oss att arbeta med digital pedagogik. Tillsammans med de andra verktygen i Office 365 innebär det en väldigt spännande framtid för digitalt lärande”.